Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, handelingen, leveranties en werkzaamheden van Artiestenbemiddeling Jongbookings, samenhangend met het optreden, concert, festiviteit; evenement en/ of theateractiviteit , dat door of in opdracht van Jongbookings ten behoeve van de opdrachtgever is georganiseerd, en gelden zowel voor de opdrachtgever alsmede de artiest. Tegenover deze voorwaarden staat de opdrachtgever.Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten en/ of musici heeft verstrekt en/ of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenement en/ of theaterproductie aan Jongbookings heeft opgedragen.
Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici en/ of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te verrichten namens de individuele artiest en musicus dan wel namens een groep van artiesten en/ of musici alsmede betrokken technici die zich jegens Jongbookings tot het geven van artistieke prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en zich tevens tegenover Jongbookings heeft/ hebben verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/ of evenement.

1. Overeenkomsten met Jongbookings, wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop, binden Jongbookings eerst nadat en voorzover Jongbookings deze heeft geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

2. Wanneer Jongbookings de opdrachtbevestiging, door de opdrachtgever of artiest, niet binnen veertien dagen na verzending door Jongbookings van de opdrachtgever ondertekend retour heeft ontvangen , dan heeft Jongbookings, behoudens haar recht om nakoming van de overeenkomst, het recht deze als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij terzake tot enige schadevergoeding gehouden is, mits zij zulks schriftelijk, bij aangetekende brief, mededeelt binnen 25 dagen na voormelde 8e dag.

3. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

4. De opdrachtgever garandeert dat er een goede (kleed) accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmeting te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en zich binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen te bevinden.

5. De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroom voorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Voorts garandeert de opdrachtgever dat het podium de geaarde stroomvoorzieningen , in geval van optreden in de open lucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt zijn, dusdanig dat de weersomstandigheden –ook onverwachte- geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding en attributen.

6. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen voor rekening van de opdrachtgever van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden, incluis de tijd benodigd voor opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc.

7. Indien de accommodatie en/ of geluid c.q. lichtvoorziening wordt/ worden verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet/ voldoen aan de contractueel gestelde eisen, is Jongbookings gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in dergelijke gevallen verplicht de aan ommezijde vermelde uitkoopsom in haar geheel te voldoen aan Jongbookings.

8. De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van Jongbookings geen geluids- en beeldopnames van het optreden zullen worden vervaardigd en er geen geluidsdragers, affiches, foto`s en/ of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/ of het logo van de artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden.

9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door voor of tijdens of na het concert en/ of optreden, opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken van en/ of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, kermisattracties alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/ of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf of na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.

10. De opdrachtgever is niet gerechtigd een door hem gesloten overeenkomst te annuleren, ook niet op grond van bijzondere omstandigheden zoals weersomstandigheden. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de –voor het optreden- vereiste muziek – en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen. Het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA levert, voor de opdrachtgever ten opzichte van Jongbookings wanprestatie op.

11. Eventuele Buma/ Muziek auteursrechten komen voor de rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. De Buma/ Muziek auteursrechten worden berekend over de totale uitkoopsom.

12. Bij her- contractering van het aan ommezijde vermelde gezelschap verplicht opdrachtgever zich dit alleen en uitsluitend via Jongbookings te doen plaatsvinden op straffe van een boete van 30% van het aan ommezijde vermelde uitkoopsom; dit bedrag zal ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat het aan ommezijde genoemde gezelschap via derden of door derden met uitsluiting van Jongbookings is gecontracteerd.

13. In geval door Jongbookings en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten, waarbij de opdrachtgever een “netto gage” direct aan de artiest geacht wordt te betalen, is de opdrachtgever gehouden tijdig zorg te dragen voor afdracht aan de desbetreffende instanties van de daarover verschuldigde loon(belasting)heffing, premie werknemersverzekeringen, het werkgeversaandeel daarvan en andere wettelijke verplichtingen.

14. Jongbookings verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een “uitkoop”- overeenkomst gesloten tussen Jongbookings en de opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen zorg of zorg te doen dragen voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder te vertaan het doen van alle voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hierin terzake van binnen het kader van deze overeenkomst optredende artiesten.

15. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de aanbieding (c.q. van de totstandkoming der overeenkomst). Indien voor de levering c.q. uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt – ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden- heeft Jongbookings te hare keuze het recht, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, en als de opdrachtgever deze niet wenst te betalen, de overeenkomst, voorzover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te annuleren.

16. Jongbookings is niet meer gehouden tot uitvoering van de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

17. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Jongbookings. Jongbookings is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.

18. Jongbookings is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 dagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een televisie- optreden, televisieopname of een optreden buiten de Benelux- landen heeft. In dat geval zal de opdrachtgever van Jongbookings en/ of de artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.

19. In geval van overmacht aan de zijde van een der partijen zal de ene partij de andere onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst met het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden.

20. In gevallen van contractbreuk zal ten hoogste 2x de overeengekomen gage bij wijze van gefixeerde schadevergoeding aan de benadeelde partij worden voldaan, behoudens in die gevallen waar de ene partij de andere kan aantonen dat de schade aanmerkelijk meer of minder heeft bedragen dan de gefixeerde schadevergoeding.

21. Jongbookings behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om, indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van Jongbookings niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, des- verlangd zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen.

22. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de opdrachtgever een rente verschuldigd ter grootte van 1,5% per maand – waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaats vindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incasso kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen met een minimum van € 100,00 en onverminderd de btw en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

23. Indien een opdrachtgever en/ of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 90 dagen, te rekenen vanaf de factuur datum, in verzuim is, is Jongbookings zonder meer gerechtigd alle nog lopende op- drachten van de opdrachtgever uit welken hoofde ook, op te schorten en/ of te annuleren, zulks onverminderd het recht van Jongbookings om nakoming en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

24. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken vervallen en voor zover nodig, terug overgaan op Jongbookings. Jongbookings is alsdan gerechtigd ieder verder gebruik van deze rechten te doen beëindigen.

25. Reclames worden door Jongbookings slechts in behandeling genomen indien bij een constatering van te reclameren zaken deze onverwijld door de opdrachtgever aan Jongbookings zijn gemeld en daarna onmiddellijk schriftelijk aan Jongbookings zijn bevestigd. Indien de schriftelijke reclame niet uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan Jongbookings is verstuurd, wordt Jongbookings geacht aan al zijn verplichtingen te hebben voldaan. Reclames geven geen recht op in- houding van/ of op factuurbedragen.

26. De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies, en aanwijzingen van opdrachtgever, voorzover deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties van de artiest en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.

27. De artiest is verplicht zorg te dragen, dat de benodigde kostuums, rekwisieten, apparatuur, instrumenten, enz. zich in goede toestand bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende veiligheid.

28. De artiest verbindt zich tenminste 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn in de afgesproken locatie met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen Jongbookings en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen en aan de artiest schriftelijk bevestigd dat op een eerder af- gesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.

29. Jongbookings kan bij de uitvoering van festiviteiten en/ of evenementen na voorafgaand overleg medewerking van de artiest verlangen dat deze voor het optreden gebruik maakt van door Jongbookings ten behoeve van meerdere optredens van artiesten ingehuurde geluidsfaciliteiten. De artiest heeft het recht de hier bedoelde medewerking te weigeren indien in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij/ zij meewerkt aan een afbreuk van de uit te voeren artistieke prestatie.

30. De artiest draagt zorg voor een tijdig verstuurde schriftelijke informatie aan Jongbookings omtrent de eisen verbandhoudend met de organisatorische en technische kanten (stage-rider) van het optreden.

31. De artiest verplicht zich onverwijld mededeling te doen aan Jongbookings van onverwachte en onvoorziene omstandigheden waardoor er geen mogelijkheid is op de overeengekomen datum op te treden dan wel niet in staat te kunnen zijn op het afgesproken tijdstip in de locatie tijdig voor het optreden gereed te staan. Mocht de artiest Jongbookings telefonisch niet tijdig kunnen bereiken, dan is de artiest ge- gehouden de opdrachtgever telefonisch van de verhindering of vertraagde komst in kennis te stellen.

32. De artiest verplicht zich de noodzakelijke informatie aan Jongbookings te verschaffen voor een correcte loonverwerking en daartoe alle benodigde gegevens zoals ingevulde en ondertekende loonverdelingsverklaring, bank- en/ of gironummers, MBV-formulieren en het sofi-nummer te verstrekken. Verder verplicht de artiest zich ingeval van ziekte een door een arts ondertekende, medische verklaring aan Jongbookings te overleggen waaruit genoegzaam blijkt, dat de artiest door ziekte of op andere medische gronden als arbeidsongeschikt te beschouwen was op het in de overeenkomst vastgelegde tijdstip van op- treden.

33. De artiest vrijwaart Jongbookings voor vorderingen die het gevolg zijn van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door de zijdens artiest en/ of gemachtigde ver- strekte onjuiste gegevens in noodzakelijke documenten of door het niet accepteren van door de artiest opgevoerde algemene onkosten op de loonverdelingsverklaring. Deze vrijwaring strekt zich ook uit ten aanzien van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door het feit dat Jongbookings op basis van de door de zijdens artiesten en/ of gemachtigde gepresenteerde feiten omtrent diens fiscale zelfstandigheid c.q. ondernemersschap heeft afgezien van inhouding van loonheffing en/ of sociale premies, terwijl fiscus en/ of bedrijfsvereniging achteraf concluderen dat in- houding en afdracht ten onrecht achterwege is gebleven waar zulks wel het geval had moeten zijn.

34. Ingeval van verkoop of liquidatie van de onderneming, staat van faillissement dan wel surseance van betaling van de gemachtigde van de artiest is Jongbookings niet meer gehouden aan de overeen- overeenkomst. In dit geval zal de gemachtigde geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Jongbookings is gerechtigd in overleg met de artiest een vervangende overeenkomst af te sluiten waarbij de gerechtvaardigde belangen van beide partijen overeenkomstig de uitgangspunten van de eerdere overeenkomst gewaarborgd dienen te worden.

35. De artiest en/ of gemachtigde vrijwaart Jongbookings voor schadeclaims van derden terzake van de wettelijke aansprakelijkheid voorkomende uit de presentaties van de artiesten incluis de attributen benodigd voor het optreden voorzover deze eigendom van de artiest zijn.

36. Alle geschillen, die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de aanbieding of overeenkomst ontstaan tussen Jongbookings, opdrachtgever en/ of artiest zullen worden gebracht bij de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

37. Op al deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.